Title Image

Disseny i subministrament d’instal·lacions energètiques

Els enginyers d’EFITEKNA compten amb una gran experiència en el disseny i construcció de projectes energètics. La dimensió dels projectes realitzats cobreix un ampli rang, des de petites instal·lacions de microcogeneració o energies renovables (menys de 100 kW), fins a grans plantes de cogeneració en cicle combinat de fins a 100 MW.

 • Serveis integrals d’enginyeria, assumint la Gestió i la Direcció del projecte

 • Gestió de compra d’equips i instal·lacions

 • Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut

 • Legalització d’instal·lacions

 • Disseny i lliurament d’instal·lacions Clau en Mà

COGENERACIÓ PAPRINSA

En aquesta planta de cogeneració es va substituir una antiga turbina de gas per un nou model de 7 MW model Taurus 70 del fabricant Solar Turbines.

Van ser necessaris rellevants treballs d’obra civil per ubicar la nova bancada de formigó armat, així com adaptar tots els sistemes auxiliars mecànics elèctrics i de control al nou turbogenerador, inclòs el conducte de gasos d’escapament cap al generador de vapor de recuperació existent.

PROJECTE

Projecte de renovació d’un turbogenerador solar taurus 70 a Paprinsa.

 

EMPRESA

Papelera del Principado, S.A

En aquesta planta de cogeneració es va substituir una antiga turbina de gas per un nou model de 7 MW model Taurus 70 del fabricant Solar Turbines.

Van ser necessaris rellevants treballs d’obra civil per ubicar la nova bancada de formigó armat, així com adaptar tots els sistemes auxiliars mecànics elèctrics i de control al nou turbogenerador, inclòs el conducte de gasos d’escapament cap al generador de vapor de recuperació existent.

PROJECTE

Projecte de renovació d’un turbogenerador solar taurus 70 a Paprinsa.

 

EMPRESA

Papelera del Principado, S.A

HIDRÀULICA TOQUI

El projecte TOQUI va consistir en l’ampliació de la central hidroelèctrica de la Mina Toqui, a la Patagònia xilena. Es va instal·lar una turbina tipus Francis de 1,9 MW de potència elèctrica, fabricada per Andritz Hydro.

Tota l’electricitat generada evita consum de gasoil en els motors dièsel de la mina, que disposa d’una xarxa aïllada no connectada a la xarxa de distribució. Els beneficis ambientals i econòmics són molt rellevants, amb un disminució de consum de dièsel de 1.700.000 litres a l’any. Aquest projecte va sorgir arran d’una auditoria energètica global de la mina, entre altres mesures d’estalvi.

PROJECTE

Projecte constructiu d’ampliació de la central hidroelèctrica “El Toqui”, Patagònia – Xile.

 

EMPRESA

NYRSTAR

El projecte TOQUI va consistir en l’ampliació de la central hidroelèctrica de la Mina Toqui, a la Patagònia xilena. Es va instal·lar una turbina tipus Francis de 1,9 MW de potència elèctrica, fabricada per Andritz Hydro.

Tota l’electricitat generada evita consum de gasoil en els motors dièsel de la mina, que disposa d’una xarxa aïllada no connectada a la xarxa de distribució. Els beneficis ambientals i econòmics són molt rellevants, amb un disminució de consum de dièsel de 1.700.000 litres a l’any. Aquest projecte va sorgir arran d’una auditoria energètica global de la mina, entre altres mesures d’estalvi.

PROJECTE

Projecte constructiu d’ampliació de la central hidroelèctrica “El Toqui”, Patagònia – Xile.

 

EMPRESA

NYRSTAR

COGENERACIÓ CORA

El projecte va consistir en la substitució de dues màquines d’absorció de bromur de liti de doble efecte, per dues unitats noves de major potència i rendiment.

Les noves màquines Thermax són d›una potència de 2,9 MWF cadascuna i aporten a la indústria annexa les necessitats de fred industrial i confort requerides.

PROJECTE

Projecte de renovació de dues màquines d’absorció a Amcor.

 

EMPRESA

Cora Cogeneración, S.L.

El projecte va consistir en la substitució de dues màquines d’absorció de bromur de liti de doble efecte, per dues unitats noves de major potència i rendiment.

Les noves màquines Thermax són d›una potència de 2,9 MWF cadascuna i aporten a la indústria annexa les necessitats de fred industrial i confort requerides.

PROJECTE

Projecte de renovació de dues màquines d’absorció a Amcor.

 

EMPRESA

Cora Cogeneración, S.L.

BIOGÀS UTE TEM

Des de l’anàlisi de viabilitat fins a la posada en marxa, aquest projecte es va dur a terme amb l’objectiu d’optimitzar l’ús del biogàs en el cicle de valorització energètica de residus municipals a la UTE TEM, a Mataró (Barcelona).

Es va instal·lar un bufador, les canonades de transport i dos cremadors de vena d’aire amb l’objecte de preescalfar l’aire primari dels dos forns d’incineració.

PROJECTE

Projecte d’Instal·lació de cremador de biogàs per preescalfament d’aire primari en forn d’incineradora.

 

EMPRESA

UTE-TEM Mataró

Des de l’anàlisi de viabilitat fins a la posada en marxa, aquest projecte es va dur a terme amb l’objectiu d’optimitzar l’ús del biogàs en el cicle de valorització energètica de residus municipals a la UTE TEM, a Mataró (Barcelona).

Es va instal·lar un bufador, les canonades de transport i dos cremadors de vena d’aire amb l’objecte de preescalfar l’aire primari dels dos forns d’incineració.

PROJECTE

Projecte d’Instal·lació de cremador de biogàs per preescalfament d’aire primari en forn d’incineradora.

 

EMPRESA

UTE-TEM Mataró

FOCUS DE L’ANÀLISI
 • L’anàlisi fluid-dinàmic (CFD – Computational Fluid Dynamics) fa servir matemàtiques aplicades, física i programari computacional per a visualitzar com es comporta un fluid, i avaluar així mateix els balanços de transferència de calor relacionats.

 • CFD és una eina clau per a:
  – Calcular i millorar les prestacions tècniques reals d’equips
  – Identificar i corregir problemes d’operació en equips i sistemes

CASOS TÍPICS D’ESTUDI
 • Analitzar la producció de vapor en calderes abans de posada en marxa

 • Anàlisi de la combustió de calderes de biomassa per a reducció d’emissions de CO / NOx

 • Anàlisi de vibracions en caldera de recuperació associada a turbina de gas

 • Càlcul de pèrdua de càrrega en HRSG i impacte en prestacions de turbina de gas

 • Càlcul estructural i de fatiga en equips amb operació cíclica arrencada / aturada

ELS OBJETIUS
 • Balanços tèrmics en sistemes:
  – calderes / assecadors / intercanviadors de calor / forns

 • Anàlisi de vibracions

 • Anàlisi estructurals i de fatiga

 • Proveir conclusions clares i definides

COM TREBALLEM
 • Visita a planta per a mesuraments en camp: temperatures, cabals, emissions, pressions

 • Modelació detallada de l’equip

 • Càlcul computacional

 • Informe. Conclusions i propers passos

ALBANESI – CENTRAL ROCA

La Central Elèctrica Roca, situada a Córdoba – Argentina, és un cicle combinat en el qual s’ha instal·lat recentment una caldera de recuperació del fabricant Ricca per a la generació addicional d’electricitat en un nou grup turbogenerador de vapor.

EFITEKNA es va encarregar de la validació del disseny tèrmic i mecànic del generador de vapor, i resoldre les anomalies constructives que es van detectar en la posada en marxa. EFITEKNA va realitzar una anàlisi completa mitjançant un estudi fluid-estructural d’aquest generador de vapor, així com un estudi mecànic, estructural, i de vibracions.

PROJECTE

Validació, anàlisi fluid-dinàmic i estudi mecànic d’un generador de vapor de recuperació a Central Roca, Córdoba – Argentina

 

EMPRESA

Grup Albanesi

La Central Elèctrica Roca, situada a Córdoba – Argentina, és un cicle combinat en el qual s’ha instal·lat recentment una caldera de recuperació del fabricant Ricca per a la generació addicional d’electricitat en un nou grup turbogenerador de vapor.

EFITEKNA es va encarregar de la validació del disseny tèrmic i mecànic del generador de vapor, i resoldre les anomalies constructives que es van detectar en la posada en marxa. EFITEKNA va realitzar una anàlisi completa mitjançant un estudi fluid-estructural d’aquest generador de vapor, així com un estudi mecànic, estructural, i de vibracions.

PROJECTE

Validació, anàlisi fluid-dinàmic i estudi mecànic d’un generador de vapor de recuperació a Central Roca, Córdoba – Argentina

 

EMPRESA

Grup Albanesi